Sonucu Daralt
Kategori
(x)Tarih Araştırmaları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  30
Kudretli Sultan 2. Abdülhamid Han
Sultan 2 Abdülhamid Han! Herkes onu, kendi siyasi tercihine göre yorumlamış, Ulu Hakanla, Kızıl Sultan arasına sıkıştırılıp, kavga odağına dönüştürülmüştür. Resmî Tarihin (ki ders kitaplarında somutlaşır) yıllar boyu Kızıl Sultan dediği Abdülhamid Han, alternatif tarihte Ulu Hakana dönüşmüştür; Resmî Tarih'in vatan haini ilan ettiği Sultan Vahdettin ise, büyük vatansever olarak selamlanmıştır. Tarihe günlük siyaset karıştırmanın, tarihi, güncel ya da ideolojik çatışmaların kaynağına dönüştürmenin sayılamaya
16.1 TL. 23 TL.
 %  30
Osmanlı'da Mezhep
Osmanlı'da Nizâm-ı Âlem ve Din ü Devlet'in bekâsı için öncelikle İslâm akâidinin muhafazası zarurî kabul edildiğinden Ehl-i sünnet itikadı mevzuunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Bu sebeple Nadir Şah'ın Safevîler zamanında ihdas olunan bir kısım bidatleri terk etmenin karşılığında Caferîliğin beşinci mezhep olarak tanınması isteği kabul edilmemiştir. Aynı şekilde Sultan II. Abdülhamid Han, dünya siyasetinin gereği İran ile ilişkileri geliştirmeye çalışırken bu durumun Şiilere mezheplerini yayma fırsatı v
16.1 TL. 23 TL.
 %  30
16. - 17. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Haremeyn Vakıfları
Bu kitabın temel konusu, Haremeyn Vakıfları'nın mukaddes topraklardaki mekânlar ve insanlar için yapmış olduklarını anlatmaktır. Kitapta, Mekke ve Medine şehirlerinde Osmanlılar tarafından inşa ve imar edilen, ancak günümüze nerede ise hiç birisi gelemeyen eserler de yer almıştır. Hususiyetle son günlerde Kâbe çevresinde Osmanlı revaklarının da yıkılması ile yeniden gündeme gelen Mukaddes topraklardaki bu tarihi mekânları okuyucu eserde sıkça görecektir. Temennimiz, eserin içinde çokça görüleceği gibi Mukad
21 TL. 30 TL.
 %  30
Tarihin Arka Sokakları
- Saltanat nasıl kaldırıldı? - Serbest Fırka nasıl kuruldu, nasıl kapatıldı? - Menemen Olayı Nedir? * Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmediler? - Çocuk yaştaki şahzâdeler neden öldürülürdü? - Babıâli Baskını ve Kurtarıcı Subaylar hareketi nedir? - Osmanlı'larda ilk seçim ne zaman yapıldı? - Matbaa irtica yüzünden mi geç geldi? - Eski bayramlar nasıl kutlanırdı? * Osmanlı'da grev hakkı var mıydı? - Bir Osmanlı Demokrasisinden söz edilebilir mi? - Yunanistan'a gıda yardımı yaptığımız doğru mu? Osma
15.4 TL. 22 TL.
 %  30
Gazzali'de Varlık ve Bilgi
Gazzâlî'nin yaşadığı dönem olan Orta Çağ'da metafizik ve teolojide ontoloji, epistemoloji ve mantık sıkı bir ilişki içinde bulunuyordu. Bu kitapta, felsefenin iki temel alanından hareketle Gazzâlî'nin varlık ve bilgi anlayışı birlikte değerlendirilmektedir. Yaşadığı dönemin geleneğine uygun olarak Gazzâlî, varlık ve bilgiyi birlikte ele almış; varlık ve bilgi açısından Allah-âlem-insan ilişkisini belirleyerek zâhirî ve bâtınî ilimler arasında bir denge kurmaya çalışmıştır.
15.4 TL. 22 TL.
 %  30
Eylülle Gelen
Dilerse neleri başaramaz ki! Geçmişin eli eteği kol kanat germiyor da acıyı çoğaltıyorsa üzerine sünger çekebilmeli insan! Denize ulaşmak için devinip duran ırmaklara, asırlardır yeryüzüne ışık saçan yıldızlara, bütün nahifliklerine rağmen özgürlüğün simgesi olabilen güvercinlere baksa bir... Ya da içindeki çaresizliği öldürse ve geç değil hiçbir şey için diyen yürek serinliğine kulak verse. Hiç istemediği kadar istese bugünü, hiç meydan okumadığı kadar dirense maziye ve duyumsamadığı kadar yakınlaşsa yarın
11.9 TL. 17 TL.
 %  30
İhtilalden İktidara Abbasiler; [ Ebü'l-Abbâs es-Seffâh Dönemi ]
Abbâsî Devleti'nin kuruluşunun ve hanedanın ilk halifesi Ebü'l-Abbâs es-Seffâh döneminin ele alındığı bu kitapta, ihtilâlin tarihi seyri yanında Ebü'l-Abbâs'ın halife ilan edildiği 132/749-750 yılı ile vefat ettiği 136/753-754 yılları arasında geçen dönem siyasî açıdan incelenmiştir. Bir siyasî tarih araştırması olarak ele alınması sebebiyle, çalışmada Abbâsî Devleti'nin kurum ve kültür tarihine yönelik konularına yer verilmemiştir.
15.4 TL. 22 TL.
 %  30
Selçuklular Döneminde Mâdurîdîlik
Bu kitapta, Selçukluların siyasî, içtimaî ve dinî durumuna kısaca temas edildikten sonra Mâturîdîliğin oluşumu ve yayılışı ele alınmaktadır. Bu çerçevede Mâturîdîliğin Selçuklular döneminde algılanışı/isimlendirilişi ve yayılışına etki eden sosyo-politik unsurlar tahlil edilmektedir. Yine bu kitapta, Selçuklular dönemine ait Hanefî-Mâturîdî âlimlerin eserleri ve onların hoca silsilesi verilmektedir. Elinizdeki bu kitap, Selçukluların dinî hayatına ve Türklerin İslâm anlayışının köklerine ışık tutmaktadır.
14 TL. 20 TL.
 %  30
Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Mâturîdîlik
Bu kitapta, araştıran ve her şeyin mümkün olan en iyisinin yapılmasını isteyen; problemlerin aklın ışığında çözülmesini tavsiye eden, kardeşlik ve eşitlik, birlik ve beraberlik, barış ve adalet anlayışı üzerine kurulan iman nazariyesini savunan büyük Türk bilgini Ebû Mansûr el-Mâturîdî'nin İslam anlayışını göreceksiniz. Bu araştırmada, İmam Mâturîdî'nin hayatı, eserleri, hocaları ve öğrencileri hakkında bilgi verilmekte, onun metodu, tevhid, iman, amel ve siyaset anlayışı analiz edilmektedir. Ayrıca İmam Mâ
15.4 TL. 22 TL.
 %  30
Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır
Modern dönemlerde göz ardı edilen İslâm şehrinin farklılıklar şehri olma özelliği, İslâm şehir teorilerinin merkezinde yer alması gereken bir özelliktir. Burada altı çizilmesi gereken ana mesele İslâm şehrinin salt bir Müslüman şehri olmadığıdır. Diyarbakır/Amid örneğinde olduğu gibi şehir, hem Hristiyan hem de Müslüman şehridir. Etnik olarak ise hem Süryani hem Ermeni hem de Kürt ve Türk şehridir. Bir İslâm şehri olarak Diyarbakır'da bütün bu dinî ve etnik unsurların kendine ait bir şeyler bulduğu ve şehri
42 TL. 60 TL.
 %  30
İlk Çağlardan Osmanlı'ya  Diyarbakır
Diyarbakır (Amid) tarih boyunca siyasi, jeopolitik ve stratejik açıdan bölgenin önemli şehirleri arasında yer almıştır. Şam, Cezire ve Anadolu'da hâkimiyet kuran büyük devletler ve liderler bu özelliklerinden dolayı Diyarbakır gibi önemli bir şehri göz ardı edememişlerdir. Üç bölgenin kavşak noktasında yer alan şehir, ticari olarak da büyük bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Şehrin, geniş bir hinterlandın siyasi ve ekonomik merkezi olması, günümüze kadar ayakta kalan güçlü surlarla çevrilmesini zorun
23.1 TL. 33 TL.
 %  30
Diyarbakır Âlimler, Ârifler, Edîpler
Peygamberler yurdu, sahabeler şehri, evliyâlar durağı bir şehir; ilim, irfân ve edebiyatta pek çok âlim, ârif ve edip yetiştirmiş emsâlsiz bir uygarlık merkezi; sultanların gözdesi, seyyâhların uğrağı, sanatkârların ilhâm kaynağı Diyarbakır ... Sayısız kültür ve medeniyetin hafızasını benliğinde özümserken nice milleti kucaklayıp, sayısız topluluğu da bağrına bastı. Fakat Diyarbakır'ın bağrına basarken daha da anlam kazandığı, kendini biçimlendirdiği medeniyet ise İslâm oldu. 639 yılında Hz. Ömer döneminde
23.8 TL. 34 TL.
 %  30
Diyarbakır Mekân, Toplum, Ekonomi
İnsanoğlunun barınma amaçlı mekân inşa etmesi başta fizyolojik temelli bir eğilim olsa da, zamanla mekâna farklı kazanımlar katarak, mekânı barınma ihtiyacının dışına taşan çok yönlü bir yapıya dönüştürmüştür. Bu dönüşüm sonucunda çok geniş mekânlar olarak kabul edebileceğimiz şehirler ortaya çıkmıştır. Öte yandan, toplumların kendilerini bir mekân üzerinden var edip gerçekleştirdikleri düşünülecek olduğunda, insanlığın kendi arasındaki mücadelelerinin büyük bir kısmının bir mekâna egemen olma mücadelesi ol
23.1 TL. 33 TL.
 %  30
Cumhuriyet Dönemi Din Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dinler, İnançlar ve İslam Düşün
Farkı dinlerin ve inançların öğretimi önemli kabul edilmekle birlikte bunun amaç, içerik ve yöntemlerinin nasıl olacağına yönelik dünyada çeşitli modeller ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Türkiye de kendi tarihsel ve toplumsal gerçekliği doğrultusunda din eğitimine okul sistemi içinde yer vermemekten, isteğe bağlı veya zorunlu vermeye kadar birçok uygulamayı denemiştir. Özellikle okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin tüm öğrenciler için zorunlu yapılmasından sonra toplumun farklı kesimlerinden
23.1 TL. 33 TL.
 %  30
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman
Kanunî, rüyasında Efendimiz'i(s.a.v) görmüş ve kendisine şöyle buyrulmuş: Belgrad, Rodos ve Bağdat kalelerini fethedesin sonra da benim şehrimi imar edesin! Bu emir üzerine, Kanunî hemen Haremeyn'i imar ve iskân projelerine başlar. Hatta vasiyetinde şahsî servetinden hacılar için su getirecek bir vakıf kurulmasını ister. Kızı Mihrimah Sultan da babasının bu vasiyetini yerine getirir ve Arafat'taki Ayn-ı Zübeyde Suyu'nu Mekke'ye ulaştırır. Dünya önünde eğilirken, Kanunî, Peygamber'ine şöyle yalvarır: Nûr-
15.4 TL. 22 TL.
 %  46
Eserleri ve Hizmetleriyle 2. Abdülhamid
Sultan 2. Abdülhamid Han, içinde bulunduğu fitne ortamına ve etrafın ateşle çevrili olmasına rağmen itidalini kaybetmeden hizmet etmiş ve tarihe damgasını vurmuş ender şahsiyetlerdendir. Rabbine her an hesap vermenin sorumluluğu içinde, kurtlara karşı mücadelesini sürdürürken şahsını ve makamının onurunu korumuştur. Merhamet, ahlak, hak ve adaleti idarecilere örnek olan ileri görüşlü padişahın, gün geçtikçe değeri daha iyi anlaşılmaktadır... Asrımızın tehlikelerinden emin olmak için misyonunu kavramış bir
15 TL. 28 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1